602-644-418

Badania marketingowe i rynkowe

"Skręćmy w lewo, gdy konkurencja idzie w prawo" - Clyde Fessler

Badania ilościowe

Badania ilościowe to zespół metod i technik badawczych służących opisywaniu rzeczywistości w kategoriach ilościowych.

Badania przeprowadzane są na dużych liczebnie próbach, a wyniki z oszacowanym prawdopodobieństwem możemy przekładać na całą populację.
Dzięki badaniom ilościowym możemy określić zasięg, stopień, kierunek i natężenie interesującego nas zjawiska, a także występujące zależności miedzy cechami/kategoriami badanego przedmiotu.

Technikami ilościowymi możemy badać praktycznie każde zjawisko w obszarach: społecznych, marketingowych i przedmiotowych.

Metody, jakie stosujemy:

 • Ankieta F2F - ankieta /face to face/, osobisty wywiad oparty na wystandaryzowanym kwestionariuszu, przeprowadzany przez ankietera np. gospodarstwie domowym.
 • Sondaż - szybka forma zbierania danych (opinii, wrażeń, motywów, skojarzeń, itp.) za pomocą krótkiego kwestionariusza. Sondaż nie daje pełnego obrazu zjawiska, jest natomiast silnym wyznacznikiem istniejących tendencji.
 • Ankieta audytoryjna - metoda służąca głównie do badań środowiskowych, polegająca na zebraniu wszystkich respondentów w jednym miejscu związanych z daną kategorią i wypełnianie ankiety według wskazówek osoby prowadzącej.
 • Testy - sprawdzanie funkcjonalności wcześniej wypracowanych zasad, narzędzi.
 • Obserwacja - „podglądanie" lub uczestniczenie w danym zjawisku w celu zbierania danych o charakterze ilościowym.


Oferowane techniki realizacji badań ilościowych:

 • PAPI (Paper and Pencil Interview) - kwestionariuszowy wywiad osobisty przeprowadzany przez ankietera za pomocą papierowej ankiety.
 • CATI (Computer Assisted Telephone Interview) -wspomagany komputerowo wywiad telefoniczny. Na życzenie Klienta udostępniamy na żywo wgląd do wyników badania w postaci bazy excel.
 • CAWI (Computer Assisted Web Interview) - kwestionariusz internetowy. Na życzenie Klienta udostępniamy na żywo wgląd do wyników badania w postaci bazy excel.
 • CAPI (Computer Assisted Personal Interview) - kwestionariuszowy wywiad osobisty przeprowadzany przez ankietera w wykorzystaniem komputera i możliwości multimedialnych.  Na życzenie Klienta udostępniamy na żywo wgląd do wyników badania w postaci bazy excel.

Badania jakościowe

Badania jakościowe służą do charakterystyki danego zjawiska ze względu na posiadane przezeń cechy. Często są pierwszym krokiem do badań ilościowych, które szacują rozmiary zjawiska, natomiast badanie jakościowe pozwala je zrozumieć, zgłębić temat, wyjaśnić i zobrazować dany przedmiot. Pokazują strukturę zjawiska w oparciu o zależności jakościowe. Są pierwszym krokiem do poznania motywów i zachowań.


Metody, jakie stosujemy:

 • IDI (Indvidual depth interviews – Indywidualny wywiad pogłębiony) – jest przeprowadzany z wykorzystaniem, mniej lub bardziej wystandaryzowanego kwestionariusza. Badanie przypomina zwykłą rozmowę, w której poruszone, rozwijane i pogłębiane są naznaczone wątki.
 • FGI (Focus Group Interview – Zogniskowany Wywiad Grupowy) –wzbogacone o techniki projekcyjne – zbiorowy wywiad prowadzony przez moderatora, w oparciu o wcześniej ustalony scenariusz. Podczas badania respondenci wygłaszają swoje opinie, motywy, wrażenia. Za pomocą technik projekcyjnych możliwe są do zbadania także utajone lub nieświadome skojarzenia, nastawienia, determinanty. Wywiad jest rejestrowany za pomocą sprzętu audio-wideo. Badacze oraz osoby zainteresowane mogą obserwować całość przez weneckie lustro. W zależności od tematyki, liczby respondentów oraz czasu trwania badania polecamy różne rodzaje wywiadów.
 • Wywiady swobodne – stosowane przy rozpoznaniu obszaru badania.
 • Testy konsumenckie – badane są ustalone funkcje konkretnego produktu. Obserwacje - „podglądanie” lub uczestniczenie w danym zjawisku w celu zbierania danych o charakterze jakościowym
 • Eksperyment – zainscenizowanie sytuacji badawczej według konkretnych wyznaczników w celu uzyskania danych.

Tajemniczy Klient

Badanie metodą tajemniczego klienta jest doskonałym narzędziem, które pomaga sprawdzić faktyczny poziom jakości obsługi. Audytor wciela się w postać klienta typowego dla danej branży i z tej perspektywy ocenia sposób, w jaki jest obsługiwany przez personel.

Nowoczesny klient przestaje przywiązywać uwagę tylko do oferty, a chce poczucia bezpieczeństwa i pewności.

Coraz więcej czasu i uwagi poświęca się na szkolenie i motywowanie pracowników, a co za tym idzie, zwiększenie zysków. Ale jak sprawdzić, czy działania te przynoszą zamierzony skutek?

Zadowolony klient staje się reklamą firmy!

Główne zalety badania Tajemniczego Klienta:

 • Możliwość sprawdzenia sposobów działania personelu z przyjętymi standardami
 • Możliwość obiektywnej oceny czytelności i dostępności oferty
 • Możliwość cyklicznego monitorowania postępów i określania kierunków szkoleń
 • Procedury badania nie zakłócające normalnego przebiegu pracy personelu

Obserwacja Tajemniczego Klienta zawiera m.in:

 • Wizualizację zewnętrzną obiektu
 • Wizualizacja wewnętrzną obiektu
 • Wizerunek pracowników i miejsca pracy
 • Powitanie klienta w placówce
 • Analizę potrzeb klienta
 • Prezentację oferty
 • Obiekcje Klienta
 • Finalizacja
 • Pożegnanie
 • Dyskrecja
 • Subiektywne oceny audytora
 • Inne w zależności od Klienta i specyfiki badanej branży